Odpowiedzialność

Niniejszy dokument jest własnością i jest obsługiwany przez kierownika ds. zdrowia i bezpieczeństwa oraz operacji terenowych.

Obowiązkiem wszystkich kierowników podwykonawców jest zapewnienie, że ich zespoły działają zgodnie z niniejszym kodeksem postępowania.

Kodeks postępowania


1. Wygląd i umundurowanie


Mundur powinien być czysty i schludny. Karty identyfikacyjne muszą być widoczne. Karty CSCS/ECS muszą być noszone i dostępne do okazania w razie potrzeby. Nakrycia głowy powinny być zgodne z mundurem (bez czapek z daszkiem). W razie wątpliwości należy omówić tę kwestię z kierownictwem. Włosy i brody powinny być schludne.
W razie potrzeby należy nosić środki ochrony indywidualnej.


Wykonawcy powinni nosić markową odzież. Preferowane są czarne spodnie robocze, koszulki polo i strój służbowy.
Na dywanach i wykończonych podłogach należy nosić ochraniacze na buty.


2. Postępowanie wokół miejsc


Oczekuje się, że wykonawcy przybędą na miejsce o godzinie 9 rano, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione na piśmie. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie mogą przybyć na miejsce, powinni powiadomić o tym swojego kierownika lub osobę kontaktową na miejscu. ASK4 powinien zostać powiadomiony przed godziną rozpoczęcia.


Oczekuje się, że wykonawcy będą pracować przez cały dzień, chyba że zostanie to wcześniej uzgodnione na piśmie i potwierdzą Inżynierowi Kontraktu, kiedy będą opuszczać plac budowy. 


Należy używać profesjonalnego języka odpowiedniego dla środowiska pracy, bez przeklinania lub krzyczenia w witrynach. Korzystanie z radioodbiorników lub odtwarzaczy muzycznych nie jest dozwolone, chyba że obiekt wyrazi na to uprzednią zgodę i jako takie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa żadnej osoby.


Oznakowanie bezpieczeństwa lub systemy ostrzegawcze powinny być prawidłowo rozmieszczone i dobrze utrzymane.


Zakaz palenia na terenie obiektu i w jego pobliżu.


Pojazdy należy parkować w miejscu wskazanym przez klienta lub poza nim, w odpowiednich zatokach parkingowych, jeśli parking nie jest dostępny.


Kontrahentom nie wolno omawiać problemów ani sugerować klientom ich przyczyn. Jeśli zostaniesz zapytany o coś, czego nie jesteś w stanie zrobić, skieruj klienta do naszego centrum wsparcia. Dyskusje na takie tematy mogą być źle interpretowane przez klientów i mogą powodować zamieszanie i niepokój.


Kontrahentom nie wolno w żadnym wypadku omawiać z klientami wrażliwych kwestii handlowych.


Kontrahenci nie mogą angażować się w żadną niezwiązaną z pracą komunikację z klientami i/lub rezydentami, która mogłaby zaszkodzić reputacji ASK4.


W rozmowach z klientem wykonawcom nie wolno przypisywać winy zakładowi.


Miejsca pracy powinny być uporządkowane. Nie należy pozostawiać żadnych ciągnących się kabli ani innych zagrożeń. Jeśli to konieczne, obszar roboczy powinien być odizolowany, aby zapobiec obrażeniom.


3. Procesy na miejscu


Wszyscy wykonawcy muszą się zarejestrować po przybyciu na miejsce. Klucze powinny być wypisywane i zwracane w odpowiednim czasie. Wszystkie klucze muszą zostać zwrócone do biura budowy i nie mogą być przekazywane między wykonawcami ani zabierane poza teren budowy. Wszelkie klucze lub breloki muszą być przechowywane w bezpieczny sposób, aby nie mogły zostać zgubione lub skradzione. Osoba, która podpisała klucz, jest odpowiedzialna za jego bezpieczne przechowywanie. 


Jeśli przepustka została wydana, musi być noszona i widoczna.


Kontrahenci muszą przestrzegać wszelkich zasad obowiązujących w miejscu pracy, o których zostali poinformowani podczas wdrożenia lub rejestracji.


Kontrahenci muszą postępować zgodnie z pisemnymi instrukcjami. W razie wątpliwości należy skontaktować się z wyznaczoną osobą kontaktową.


W stosownych przypadkach należy korzystać z kart telefonicznych.


Należy przestrzegać procedur dostępu. Zostaną one podane na stronie internetowej.


Należy przestrzegać procesu dostępu ASK4.


Wszystkie śmieci muszą zostać usunięte z terenu obiektu tak szybko, jak to możliwe i nie później niż przed jego opuszczeniem. Śmieci muszą zostać zabrane i zutylizowane. Z pojemników na terenie obiektu należy korzystać wyłącznie za wyraźną zgodą kierownika obiektu.


W miejscach, w których przebywają klienci, hałaśliwe prace powinny być ograniczone do godzin pracy (zgodnie z zaleceniami zakładu).


Wykonawcy powinni przestrzegać godzin określonych w RAMS i nie mogą opuszczać terenu do czasu uzyskania zgody od wyznaczonej osoby kontaktowej.


4. Komunikacja i administracja


Nazwy podwykonawców muszą zostać dostarczone do ASK4 z wyprzedzeniem. 


Kontrahenci są zobowiązani do przeprowadzenia kontroli DBS. Nowy dokument musi zostać dostarczony po rozpoczęciu pracy z ASK4. Wymagane jest ich odnawianie co dwa lata.
W przypadku odbioru towaru z naszego magazynu, kontrahenci powinni powiadomić o tym fakcie z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Należy podać nazwiska osób odbierających towar i poprosić o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 


Dzienniki ryzyka i spraw muszą być przechowywane i zgłaszane do osoby kontaktowej określonej w pakiecie roboczym.


Jeśli na miejscu zdarzenia wystąpią jakiekolwiek problemy, należy je zgłosić obiektowi i ASK4 w momencie zdarzenia lub tak szybko, jak to możliwe. Ważne jest, aby ASK4 zostało poinformowane o wszelkich problemach, aby było jak najlepiej przygotowane do rozpatrzenia późniejszej skargi lub roszczenia. Można zażądać harmonogramu i dalszych informacji. 


Dokumenty robocze muszą zostać przekazane z powrotem do biura wykonawcy oraz wypełnione i podpisane przy pierwszej możliwej okazji po zakończeniu pracy, aby mogli oni przekazać ASK4 aktualizacje.


Oznakowane zdjęcia muszą zostać dostarczone przy pierwszej możliwej okazji po zakończeniu prac, ponieważ są one wymagane przez ASK4, aby mogli oni dodać je do plików witryny i wspierać witrynę po jej przekazaniu.


Zadanie nie jest ukończone, dopóki wszystkie elementy administracyjne wymienione w pakiecie roboczym nie zostaną ukończone w sposób zadowalający.


5. Zdrowie i bezpieczeństwo


Wszyscy wykonawcy mają obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i osób znajdujących się w ich otoczeniu. Nie wolno im zachowywać się w sposób, który może stanowić zagrożenie dla innych. Muszą używać dostarczonego im sprzętu we właściwy sposób.


Od podwykonawców oczekuje się sporządzenia własnej oceny ryzyka i oświadczenia o metodach (RAMS) dla każdego zadania. Muszą one zostać przeczytane i zrozumiane oraz muszą być dostępne do okazania na miejscu na żądanie. ASK4 lub inne agencje mogą przeprowadzać audyty na miejscu przez cały czas trwania prac. RAMS muszą być dostępne do wglądu.
Przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić dynamiczną ocenę ryzyka w celu zidentyfikowania wszelkich nowych zagrożeń, które mogły nie zostać przewidziane.


Kontrahenci muszą wziąć udział w szkoleniu lub odprawie w miejscu pracy, jeśli jest to wymagane.


Podczas wykonywania prac, które mogą naruszyć bierną ochronę przeciwpożarową, należy postępować zgodnie z HSA 027 oraz dokładnie i niezwłocznie wypełnić dziennik naruszeń.

 Należy stosować wyłącznie zatwierdzone produkty, a po zakończeniu pracy należy dostarczyć karty charakterystyki. Każda osoba instalująca pasywną ochronę przeciwpożarową musi być w stanie przedstawić dowód posiadania odpowiednich kompetencji. 


Wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe muszą być zgłaszane na miejscu i dodawane do dziennika ryzyka i spraw. Należy również postępować zgodnie z własną procedurą wykonawcy.
Wykonawcy muszą zapewnić osobę z odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie pierwszej pomocy.
 

6. Szkolenie i nadzór


Od wykonawców oczekuje się zapewnienia kierownika dla wszystkich prac.

Oczekuje się, że wykonawcy przejdą niezbędne szkolenia, aby dostosować się do wymagań naszych klientów i ich zakładów. Szkolenie to obejmuje między innymi

  • CSCS/ECS 
  • Świadomość dotycząca azbestu
  • Praca na wysokości
  • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (lub zapewnienie pierwszej pomocy).

Ze względu na charakter branży oczekujemy, że wykonawca będzie posiadał poziom kompetencji umożliwiający mu wykonanie danego zadania zgodnie z wysokimi standardami. Wykonawca powinien:
Zapewniać i utrzymywać swoje narzędzia w dobrym stanie technicznym;


Wybieranie, dostarczanie i używanie odpowiednich narzędzi do określonego zadania. Dotyczy to wyboru najodpowiedniejszego wiertła, końcówki i kołków dla określonego typu ściany lub najodpowiedniejszego narzędzia diagnostycznego do usuwania usterek. 


Jeśli narzędzia lub elementy mocujące są niedostępne, należy to jak najszybciej zgłosić. 


7. Bezpieczeństwo informacji


Przestrzeganie zasad i procedur bezpieczeństwa informacji. Oto kilka praktycznych przykładów zachowań, które mają znaczenie:
Nigdy nie zostawiaj sprzętu bez nadzoru w stanie niezabezpieczonym. Na przykład, zawsze blokuj ekran laptopa lub urządzenia mobilnego, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do informacji ASK4.


Nie pozostawiaj dokumentacji należącej do ASK4 bez nadzoru.


Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w pakiecie roboczym, aby zapewnić przestrzeganie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa.


Zamknij wszystkie drzwi, aby zapewnić dostęp do sprzętu ASK4 za sobą.


Wszelkie obawy dotyczące bezpieczeństwa informacji należy zgłaszać przełożonemu lub osobie kontaktowej w miejscu pracy.


Powyższa lista nie jest wyczerpująca, dlatego należy kierować się zdrowym rozsądkiem, aby zapewnić ochronę informacji ASK4.